Stanovy klubu VROC SK

Užívateľov profilový obrázok
VROC
Administrátor
Príspevky: 21
Dátum registrácie: 9. Februára 2016, 18:45

Stanovy klubu VROC SK

Príspevokod užívateľa VROC » 25. Mája 2024, 09:20

VULCAN RIDERS SLOVAK REPUBLIC Nešporova 120, 031 01 Liptovský Mikuláš

Článok I.
Úvodné ustanovenia


Názov, sídlo a logo VULCAN RIDERS SLOVAK REPUBLIC
VULCAN RIDERS SLOVAK REPUBLIC ( ďalej len VROC SK ) je nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným občianskym združením fyzických osôb ( motocyklový klub ), založeným v zmysle zákona č.83/1990 Zb. v platnom znení o združovaní občanov. Prostredníctvom tohto združenia jeho členovia vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti motoristického športu.
VROC SK je samostatným právnym subjektom a vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Jeho činnosť sa riadi príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a týmito stanovami. VROC SK nezodpovedá za záväzky svojich členov a iných subjektov.
Sídlo VULCAN RIDERS SLOVAK REPUBLIC: Nešporova 42, 031 01 Liptovský Mikuláš
Korenšpondenčná adresa: Tenisová 25, 971 01 PRIEVIDZA

Schválené Logo VULCAN RIDERS SLOVAK REPUBLIC :
VULCAN_SLOVAK_.jpg


Článok II.
Ciele a úloha činnosti VULCAN RIDERS SLOVAK REPUBLIC


Cieľom VROC SK je zabezpečiť všestranný rozvoj občanov a mládeže v oblasti motoristického športu, podieľať sa na jeho rozvoji na republikovej a medzinárodnej úrovni a za týmto účelom spolupracovať s ďalšími slovenskými a zahraničnými združeniami ako aj s medzinárodnými asociáciami, ktorých program zahŕňa záujem a starostlivosť predovšetkým o mototuristiku.

Úlohou VROC SK je:

- Organizovať a zabezpečovať športové a kultúrno-spoločenské podujatia v oblasti mototuristiky - Zabezpečovať registráciu členov, viesť evidenciu a štatistiku členskej základne
- Vytvárať ekonomickú základňu pre plnenie vytýčených cieľov
- Viesť svojich členov a ostatných účastníkov športových a kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných VROC SK k dodržiavaniu základných etických a mravných pravidiel a umožniť im širokú informovanosť v danej oblasti.

Článok III.
Členstvo, práva a povinnosti vo VULCAN RIDERS SLOVAK REPUBLIC


Členstvo vo VROC SK je dobrovoľné. Členstvo môže byť individuálne, čestné, alebo partnerské. Individuálnemu ( riadnemu ) členstvu vo VROC SK predchádza obdobie so statusom „čakateľ“.
Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom VROC SK. O členstve rozhoduje členská schôdza VROC SK.
Individuálne členstvo
Individuálny člen VROC SK ( ďalej len člen ) môže byť ktorákoľvek osoba s trvalým pobytom v SR po dovŕšení 18 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony, nieje členom iného motocyklového klubu, má predpoklady a záujem podieľať sa aktívne na rozvoji činnosti VROC SK, vlastní motocykel značky KAWASAKIVULCAN(jehoakejkoľvektypovejvariácieaoznačenia),súhlasísostanovami aprejaví svoju vôľu stať sa členom VROC SK.

Člen VROC SK má právo:
• - Prezentovať sa na verejnosti prednou malou klubovou nášivkou VROC SK, prednou malou asociačnou nášivkou VRA a chrbtovou nášivkou VROC SK, umiestnenými na čiernej koženej veste s menovkou, pričom ich rozmiestnenie musí byť podľa pravidiel VROC SK
• - Podieľať sa na činnosti VROC SK
• - Obracať sa na orgány VROC SK so svojimi podnetmi, návrhmi a dotazmi
• - Zúčastniť sa a hlasovať na členskej schôdzi VROC SK o prejednávaných bodoch

Člen VROC SK je povinný:
• - Dodržiavať stanovy VROC SK a plniť rozhodnutia prijaté jeho orgánmi
• - Zúčastniť sa aspoň raz ročne na členskej schôdzi VROC SK
• - Správať sa podľa morálnych zásad a reprezentovať VROC SK s dôrazom na zachovanie jeho
dobrého mena
• - Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia
• - Informovať o konaní členov VROC SK, ktoré sú v rozpore so stanovami VROC SK
• - Riadne a včas platiť členské príspevky bez nároku ich vrátenia po ukončení členstva
Klubové nášivky člena sú neprenosné a môže sa s nimi prezentovať len osoba, ktorej boli udelené. Chrbtová nášivka, ako aj predná malá klubová nášivka zostávajú po celý čas majetkom VROC SK. Ich prevzatím sa každý zaväzuje nášivky neodkladne vrátiť po ukončení členstva poštou, osobne, alebo iným vhodným spôsobom, najneskôr však do 14 dní od ukončenia členstva vo VROC SK.
Vestu s klubovými nášivkami člen nesmie používať pri jazde na inom motocykli ako KAWASAKI VULCAN ( a jeho akejkoľvek typovej variácie a označenia ).

Čestné členstvo
Čestný člen má hlas iniciatívny a poradný. Čestné členstvo sa udeľuje zaslúžilým členom VROC SK a jednotlivcom za osobitný prínos pre rozvoj VROC SK alebo jeho prezentáciu.
Povinnosti čestného člena sú rovnaké ako povinnosti člena VROC SK, avšak je oslobodený od povinnosti platenia členského príspevku a nieje povinný zúčastňovať sa na členských schôdzach VROC SK. Čestný člen nemusí vlastniť motocykel Kawasaki Vulcan.
Čestný člen, ktorý nieje členom iného motocyklového klubu, má právo prezentovať sa prednou malou klubovou nášivkou VROC SK, prednou malou asociačnou nášivkou VRA, malou nášivkou HONORARY MEMBER VROC SK a chrbtovou nášivkou VROC SK. Vestu s klubovými nášivkami smie čestný člen používať výhradne na akciách organizovaných združením VROC SK a akciách organizovaných motocyklovými klubmi združenými v medzinárodnej asociácii VRA (vrátane presunu na tieto akcie).
Nášivky môžu byť umiestnené len na čiernej koženej veste s menovkou a ich rozmiestnenie musí byť podľa pravidiel VROC SK.
Vestu s klubovými nášivkami čestný člen nesmie používať pri jazde na inom motocykli ako KAWASAKI VULCAN ( a jeho akejkoľvek typovej variácie a označenia ).
Čestný člen, ktorý je zároveň členom iného motocyklového klubu, má právo prezentovať sa na verejnosti malou nášivkou HONORARY MEMBER VROC SK.

Partnerské členstvo
Partnerské členstvo môže byť udelené len osobe, ktorá je v partnerskom vzťahu s členom VROC SK ( manželka, manžel, partnerka, partner ).
Po prejavení záujmu o partnerské členstvo má záujemca právo prezentovať sa na verejnosti prednou malou klubovou nášivkou VROC SK a prednou malou asociačnou nášivkou VRA umiestnenými na čiernej koženej veste s menovkou. Ich rozmiestnenie musí byť podľa pravidiel VROC SK..
Po preukázaní aktívneho záujmu o dianie vo VROC SK môže členská schôdza VROC SK rozhodnúť o oficiálnom odovzdaní chrbtovej nášivky, ktorou sa môže partnerský člen prezentovať na verejnosti.
Povinnosti partnerského člena sú rovnaké ako povinnosti člena VROC SK, avšak je oslobodený od povinnosti platenia členského príspevku a nieje povinný zúčastňovať sa na členských schôdzach VROC SK.
Partnerský člen nemá právo aktívnej účasti na členskej schôdzi VROC SK ( nemá hlasovacie práva ) a jeho členstvo zaniká ukončením partnerského vzťahu s členom VROC SK.
Klubové nášivky partnerského člena sú neprenosné a môže sa s nimi prezentovať len osoba, ktorej boli udelené.
Chrbtová nášivka, ako aj predná malá klubová nášivka zostávajú po celý čas majetkom VROC SK. Ich prevzatím sa každý zaväzuje nášivky neodkladne vrátiť po ukončení členstva poštou, osobne, alebo iným vhodným spôsobom, najneskôr však do 14 dní od ukončenia členstva vo VROC SK.

Čakateľ
Záujemca o členstvo vo VROC SK absolvuje pred jeho udelením potrebnú dobu na zoznámenie sa s jeho členmi a počas tejto doby mu môže byť pridelený status „čakateľ“. Táto doba je individuálna a o jej dĺžke ako aj o samotnom udelení statusu „čakateľ“ rozhoduje členská schôdza VROC SK.
Čakateľ má právo prezentovať sa na verejnosti prednou malou klubovou nášivkou VROC SK a prednou malou asociačnou nášivkou VRA. Nášivky môžu byť umiestnené len na čiernej koženej veste s menovkou a ich rozmiestnenie musí byť podľa pravidiel VROC SK.
Povinnosti čakateľa sú rovnaké ako povinnosti člena VROC SK.
Čakateľ nemá právo aktívnej účasti na členskej schôdzi VROC SK ( nemá hlasovacie práva ).
Klubové nášivky čakateľa sú neprenosné a môže sa s nimi prezentovať len osoba, ktorej boli udelené. Po celý čas zostávajú majetkom VROC SK. Ich prevzatím sa každý zaväzuje nášivky neodkladne vrátiť po ukončení členstva, resp. po odobratí statusu „čakateľ“ poštou, osobne, alebo iným vhodným spôsobom, najneskôr však do 14 dní od ukončenia členstva vo VROC SK.
Vestu s klubovými nášivkami čakateľ nesmie používať pri jazde na inom motocykli ako KAWASAKI VULCAN ( a jeho akejkoľvek typovej variácie a označenia ).
VROC SK si vyhradzuje právo záujemcovi o členstvo zrušiť status „čakateľ“, pokiaľ tak rozhodne členská schôdza VROC SK. Čakateľ nemá nárok na vrátenie vložených členských príspevkov a VROC SK nieje povinná prijať čakateľa za plného člena.

Dočasné pozastavenie členstva
1. Členovi VROC SK je možné dočasne pozastaviť členstvo na jeho vlastnú žiadosť v prípade, že zo subjektívnych dôvodov nemá možnosť momentálne si plniť povinnosti vyplývajúce z týchto stanov ( zdravotné dôvody, dlhodobá pracovná zaneprázdnenosť, dočasne nesplnená podmienka vlastníctva motocykla KAWASAKI VULCAN, a pod. ).
Počas dočasne pozastaveného členstva je dotyčná osoba oslobodená od povinnosti platenia členského príspevku a nieje povinná zúčastňovať sa na členských schôdzach VROC SK. Počas pozastaveného členstva sa nesmie prezentovať na verejnosti vo veste s klubovými nášivkami, pričom nemá povinnosť tieto nášivky vrátiť.
Členstvo vo VROC SK je možné na vlastnú žiadosť dočasne pozastaviť z dôvodov iných ako zdravotných na dobu maximálne 24 mesiacov a o pozastavení rozhodne riadna, alebo mimoriadna členská schôdza VROC SK.
V prípade dočasne pozastaveného členstva zo zdravotných dôvodov je táto doba neobmedzená a bude ju priebežne posudzovať členská schôdza VROC SK.
2. Individuálnemu ( riadnemu ) členovi VROC SK môže byť v prípade závažného porušenia stanov alebo z iných závažných dôvodov rozhodnutím Rady VROC SK s okamžitou platnosťou dočasne pozastavené členstvo aj bez súhlasného stanoviska ostatných členov do najbližšej mimoriadnej členskej schôdze. V takomto prípade stačí informovať dotknutého člena telefonicky, osobne alebo e- mailom a táto skutočnosť musí byť oznámená na internom fóre VROC SK.
Počas dočasne pozastaveného členstva z dôvodu porušenia stanov alebo z iných závažných dôvodov nieje dotyčná osoba oslobodená od povinnosti platenia členského príspevku a nesmie sa prezentovať na verejnosti vo veste s klubovými nášivkami, pričom nemá povinnosť tieto nášivky vrátiť.
Členstvo vo VROC SK členovi zaniká:
• - Dobrovoľným vystúpením
• - Vylúčením člena
• - Úmrtím
• - Zánikom VROC SK
• - Obmedzením alebo pozbavením spôsobilosti člena na právne úkony
• - Nezaplatením členského príspevku v stanovenom náhradnom termíne
Člen môže byť vylúčený z VROC SK pokiaľ sa opakovane alebo závažným spôsobom previnil proti stanovám VROC SK, závažným právnym predpisom, alebo z iných dôvodov, ktoré sú pre nadpolovičnú väčšinu ostatných členov neakceptovateľné a ak vylúčenie člena je nevyhnutné v záujme zachovania dobrého mena VROC SK.
Rada VROC SK má právo v takomto prípade využiť nástroj „dočasné pozastavenie členstva s okamžitou platnosťou“ ( viď odsek „Dočasné pozastavenie členstva“ ).
O vylúčení rozhoduje členská schôdza VROC SK.
Článok IV.
Organizačné usporiadanie a orgány VULCAN RIDERS SLOVAK REPUBLIC
Orgánmi VROC SK sú:
• - Členská schôdza VROC SK
• - Rada VROC SK ( prezident, viceprezident, sekretár, hospodár )
Volené orgány za svoju činnosť zodpovedajú členskej schôdzi. Volebné obdobie Rady VROC SK je 2 roky.

Článok V.
Členská schôdza VULCAN RIDERS SLOVAK REPUBLIC

Členská schôdza je najvyšším orgánom VROC SK a je tvorená všetkými členmi VROC SK. Úlohy členskej schôdze VROC SK:
• - Prijíma, mení, dopĺňa a ruší stanovy VROC SK
• - Určuje hlavné úlohy VROC SK
• - Prejednáva správu o činnosti VROC SK
• - Schvaľuje výsledky hospodárenia
• - Volí Prezidenta VROC SK a ostatných členov Rady VROC SK
• - Rozhoduje o prijatí nových členov a čakateľov ako aj o pozastavení členstva a vylúčení členov
• - Určuje výšku členského poplatku
Členská schôdza sa schádza najmenej raz ročne.
Členská schôdza je uznášania schopná ak sa jej zúčastní najmenej 50% všetkých riadnych členov a aspoň dvaja členovia Rady VROC SK. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov.
Ak po 30 minútach po zahájení nie je prítomných minimálne 50% všetkých riadnych členov, môže Rada VROC SK rozhodnúť, že členská schôdza bude uznášania schopná aj s minimálnym množstvom zúčastnených členov. Toto je možné len za predpokladu, že sú prítomní všetci členovia Rady VROC SK.
Mimoriadna členská schôdza sa schádza, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov VROC SK a zvoláva ju prezident, alebo viceprezident. Pokiaľ mimoriadnu schôdzu prezident alebo viceprezident nezvolá do 14 dní od navrhnutého termínu, môže mimoriadnu členskú schôdzu zvolať člen s mandátom nadpolovičnej väčšiny členov VROC SK.
Mimoriadna členská schôdza je uznášania schopná ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov.
Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov.
V prípade, že sa na mimoriadnej schôdzi nezúčastňuje prezident VROC SK ani viceprezident, uznesenie je prijaté ak zaň hlasovali minimálne dve tretiny všetkých prítomných riadnych členov VROC SK.

Článok VI.
Rada VULCAN RIDERS SLOVAK REPUBLIC

Rada VROC SK je výkonným a riadiacim orgánom VROC SK v období medzi dvoma členskými schôdzami. Rada VROC SK realizuje svoju činnosť v súlade s uzneseniami členskej schôdze a stanovami VROC SK. Vypracováva plán činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení, ktoré následne prezentuje na členskej schôdzi. Rozhoduje tiež o „dočasnom pozastavení členstva s okamžitou platnosťou“ ( viď odsek „Dočasné pozastavenie členstva“ ).
Rada VROC SK sa skladá z prezidenta, viceprezidenta, sekretára a hospodára.
Členov Rady VROC SK volia riadni členovia VROC SK na členskej schôdzi.
Zasadnutia Rady VROC SK vedie prezident alebo ním poverený člen podľa potreby. Uznesenie Rady VROC SK je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov Rady VROC SK.

Článok VII.
Prezident VULCAN RIDERS SLOVAK REPUBLIC

Prezident zvoláva a riadi zasadnutia Rady VROC SK a členskej schôdze.
Prezident zastupuje VROC SK pri rokovaniach s inými organizáciami, rozhoduje a koná v ďalších veciach
podľa ustanovení týchto stanov.
Prezident VROC SK koná ako štatutárny zástupca. V neprítomnosti zastupuje prezidenta viceprezident.
Článok VIII.
Hospodárenie VULCAN RIDERS SLOVAK REPUBLIC
Majetok VROC SK tvoria finančné prostriedky a iný hnuteľný a nehnuteľný majetok nadobudnutý počas aktívnej činnosti VROC SK.
Zdrojom majetku sú:
• - Členské príspevky
• - Dary a príspevky právnických a fyzických osôb
• - Dotácie, granty, sponzorské príspevky
• - Príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov VROC SK

Článok IX. Zánik združenia
O zániku združenia, zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze VROC SK.
Zánik združenia musí byť oznámený do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.
Na prezeranie priložených súborov nemáte dostatočné oprávnenia.
Ani administrator nie je neomylný....ale zdokonaluje sa....

Návrat na "Informácie o klube"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný